Wethouder Bertien Houwing schrijft uitgebreid over Vluchtelingenopvang

Wie wil weten hoe her en der in de stad de gemeente bezig is met vluchtelingenopvang moet beslist de uitbreide brief van wethouder Bertien Houwing lezen. Zij stelde deze op voor De Ronde van 9 februari j.l., een informatieronde voor de Raad en voor de bevolking. Opvallend is dat alle reacties op de mogelijke locaties worden weergegeven. Zo kan je zien waar er inzet is gewenst om het draagvlak te versterken en te luisteren naar de bezwaren.

De Ronde 9 februari 2016
Vluchtelingenopvang: draagvlak
Toelichting wethouder Bertien Houwing
Twee weken geleden hebben wij afgesproken dat ik u zou bijpraten over het onderwerp communicatie en draagvlak in relatie tot vluchtelingenopvang in Amersfoort. Met als specifiek genoemde onderwerpen: de brief van de VDH en het taalcentrum Nieuwland. Graag wil ik u per locatie meenemen in de stand van zaken, de communicatieaanpak en het draagvlak. Er valt veel over te vertellen, dus ik ben wel even aan het woord.

Zon & schild
Stand van zaken: de locatie Zon & Schild is een definitieve locatie voor de opvang van amv geworden. Ons college heeft hier vandaag een besluit over genomen. Het besluit betreft maximaal 120 amv in drie gebouwen: Linde, De Es en Yselberch. Daarbij wil ik de kanttekeningen maken – mede in het licht van de aangekondigde motie van SP - dat voor de Yselberch nog geen vergunning is verleend. Voor de andere 2 wel. In de bestuursovereenkomst die wij met het COA hebben gesloten, hebben wij hierover opgenomen dat ingebruikname van de opvang in de Yselberch niet eerder plaatsvindt, dan nadat het overleg met de bewoners is afgerond, aanpassingen zijn uitgevoerd en de vergunning is verleend.
Naar aanleiding van een brief en een gesprek tijdens de inloopbijeenkomst van 23 november, is nader overleg met de bewoners van de Yselberch gestart. De onderwerpen die hierbij aan de orde zijn, zijn onder meer fysieke scheiding tussen de wooneenheden van de huidige bewoners en de vluchtelingen door bouwkundige aanpassingen, welke ruimtes voor wie toegankelijk zijn, begeleiding van de amv, veiligheid van iedereen in het gebouw Yselberch.
Wanneer dit overleg is afgerond, worden de aanpassingen aan het gebouw definitief en kan een vergunning worden verleend. Dat betekent dat pas daarna sprake kan zijn van opvang van amv.
Het COA heeft nu als planning dat de eerste groep amv op 18 februari aankomt. Voor de Yselberch is dat op z’n vroegst half april.

Communicatie tot nu: We hebben bewoners van het terrein en omwonenden per brief geïnformeerd toen de locatie Zon & Schild in beeld kwam voor de opvang van amv. In de fase daarna hebben wij deze locatie als kansrijk benoemd en hebben we bewoners en omwonenden per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopavond. Die inloopavond heeft in november plaatsgevonden. Bestuurders en medewerkers van het COA, GGz Centraal, gemeenten Amersfoort en Soest, wijkagenten en vluchtelingenwerk zijn tijdens deze avond in gesprek gegaan met de ongeveer 50 bezoekers.

Reacties uit de stad: We hebben 17 reacties ontvangen. Een deel van de reacties komt van bewoners van het gebouw Yselberch op het terrein van Zon & Schild. Ik gaf al aan, met hen zijn we nog steeds in gesprek.
De overige reacties gaan over weerstand tegen de komst van vluchtelingen. Deze reacties betreffen: de diverse groepen op één terrein, het geldende bestemmingsplan, ligging nabij de opvang in Soesterberg.
Andere reacties gaan over: zorgen over veiligheid van kwetsbare amv, aanbod van hulp, positieve reacties dat de amv welkom zijn.

Communicatie de komende tijd: morgen is het open huis. Bewoners en omwonenden (ook uit de gemeente Soest) hebben vorige week een uitnodiging ontvangen om een kijkje in de opvanglocatie te nemen en informatie te krijgen over de opvang. Ze kunnen rondkijken, informatie krijgen bij medewerkers van het COA, GGz Centraal, gemeente en de wijkagent.
En wij zijn ook als bestuurders aanwezig.
Tot nu toe heeft de gemeente de regie op de communicatie gehad, in nauwe samenwerking met het COA en GGz Centraal. Nu de opvang van amv definitief wordt, verschuift deze taak richting het COA.
Het COA stelt een omwonendenoverleg in waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd; ook de gemeente. Ook zorgt het COA voor informatie over waar men met vragen of eventueel klachten terecht kan. En uiteraard blijven we ook op bestuurlijk niveau aangehaakt op de gang van zaken in de opvang.

BW laan
Stand van zaken: locatie BW-laan is een kansrijke locatie. Op dit moment wordt gewerkt aan de plannen voor de inrichting en aan de bestuursovereenkomst. Dit heb ik al eerder met u gedeeld, maar wat ik u wil meegeven is dat het COA heeft aangegeven deze opvang te willen gebruiken voor vluchtelingen die hun asielaanvraagprocedure al zijn gestart, waaronder gezinnen. De opvanglocatie wordt hierop ingericht. Een collegebesluit, inclusief bestuursovereenkomst en beheerplan, is volgens de huidige planning van het COA op zijn vroegst in maart aan de orde.

Communicatie tot nu: Omwonenden zijn per brief geïnformeerd toen de locatie BW-laan in beeld kwam voor de opvang van ongeveer 300 vluchtelingen.
Vervolgens hebben wij deze locatie als kansrijk benoemd en hebben we bewoners en omwonenden per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een gespreksavond. Bestuurders en medewerkers van het COA, GGz Centraal, gemeente Amersfoort, wijkagenten en vluchtelingenwerk zijn tijdens deze avond in gesprek gegaan met een vijftiental bezoekers.

Reacties uit de stad: We hebben 4 reacties per mail ontvangen, onder meer over relatie met westelijke ontsluiting en het verspreidingsgebied van de omwonendenbrief.

Communicatie de komende tijd: als duidelijk is of de opvang definitief mogelijk is, zal ons college een besluit nemen. Hierover zullen wij omwonenden per brief informeren.
Voorafgaand aan de opening organiseren wij gezamenlijk een open huis. Ook hier zal het COA een omwonendenoverleg instellen.

Park schothorst, Laan van duurzaamheid, Lichtpenweg
Deze locaties pak ik even samen, omdat ze in dezelfde fase zijn.

Stand van zaken: alle drie de locaties zijn in de afronding van de onderzoeksfase. De schouw van het COA en het overleg met de eigenaren is nagenoeg afgerond en wij verwachten op heel korte termijn de eindresultaten daarvan. Dan verwachten wij snel daarna helderheid te kunnen geven over het al dan niet kansrijk zijn van deze locaties. We hebben er bij het COA op aangedrongen haast te maken, zodat wij een besluit kunnen nemen omdat we nu de omwonenden van deze locaties op korte termijn willen informeren.

Communicatie tot nu: Omwonenden hebben we per brief geïnformeerd dat deze locaties in beeld zijn voor vluchtelingenopvang, hoe het proces eruitziet en waar zij met vragen en opmerkingen terecht kunnen.

Communicatie de komende tijd: zodra duidelijk is of deze locaties – of één van deze locaties – als kansrijk kunnen worden benoemd, nemen wij hierover een besluit en informeren we de omwonenden. Als een locatie kansrijk is, gaan wij als college samen met het COA en de eigenaar in gesprek met omwonenden, zoals we dat ook bij de BW-laan en Zon & Schild hebben gedaan. Vervolgens wordt het traject verder vervolgd.

Reacties uit de stad
De reacties licht ik wel per locatie toe.

Park Schothorst: We hebben 35 reacties ontvangen. De meeste reacties betreffen bezwaren tegen een vluchtelingenopvang op deze plek, vooral op basis van zorgen over de veiligheid in dit deel van de stad. Hier zitten enkele reacties bij die blijk geven van felle weerstand.
U wilde specifiek een toelichting op de brief van de VDH. In grote lijnen wordt de brief van de VDH gelijk behandeld aan reacties van individuele inwoners. Wel heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden met het bestuur van de VDH; door de projectleider en de wijkmanager. Aangezien deze locatie nog in onderzoek is, is er op dit moment geen aanleiding voor nadere gesprekken. Mocht de locatie kansrijk blijken, dan zijn we bereid tot een gesprek met álle omwonenden en daar hoort een gesprek met de VDH ook bij.
In reactie op de brief van de VDH heb ik ook drie tegenreacties van inwoners ontvangen. Zij gaven aan dat ook Hoogland open staat voor vluchtelingen, dat zij het gesprek hierover belangrijk vinden en dat zij ook kansen zien voor een opvang op deze plek.

Laan van Duurzaamheid: 8 reacties. 1 positieve reactie, 1 verzoek om meer informatie. De overige reacties betreffen weerstand tegen de komst van een vluchtelingenopvang, in relatie tot veiligheid, planschade of waardevermindering van de woning.
In sommige reacties speelt ook een relatie met het taalcentrum. Daar kom ik zo op terug.

Lichtpenweg: 1 telefonische reactie over relatie met een ander initiatief. We hebben in het plan van aanpak aangeven welke stappen we zetten om te komen tot een besluit of een locatie kansrijk wordt of definitief afvalt. Iedere reactie wordt beantwoord.
We begrijpen dat sommige mensen die onzekerheid als vervelend ervaren. De zorgvuldigheid van onze aanpak brengt inderdaad een zekere mate van onzekerheid met zich mee: namelijk, we informeren onze inwoners zo vroeg mogelijk als een locatie in beeld komt; vervolgens moet onderzoek worden gedaan en overleg tussen COA en eigenaar worden gevoerd, voordat we een stap verder kunnen. Dat kost tijd en ondertussen kunnen we geen uitsluitsel geven.

Taalcentrum:
Stand van zaken: we hebben twee gebouwen c.q. schoolwoningen aan de Ringslang en Watersteeg in Nieuwland aangewezen als tweede taalcentrum. We hebben al jarenlang een taalcentrum aan de Magnesiumweg. Dit taalcentrum heeft op dit moment onvoldoende capaciteit en daardoor een wachtlijst. Daarbij opgeteld de amv van Zon & Schild, betekent dit een urgente behoefte aan onderwijshuisvesting.
Omdat jongeren onder de 18 in Nederland leerplichtig zijn, moeten zij snel onderwijs krijgen. Niet alleen omdat dat moet, maar omdat wij de overtuiging hebben dat dat goed voor ze is. Daarom hebben we gezocht naar panden die al een onderwijsbestemming hebben en beschikbaar zijn. Bij panden met een andere bestemming zouden we een procedure moeten doorlopen.
Over het taalonderwijs – en specifiek taalcentrum Nieuwland - wordt een apart collegebesluit voorbereid. Daarin komen afspraken over de huur van de schoolwoningen in Nieuwland, de startdatum van het taalcentrum, lestijden, leerlingenvervoer van amv, overblijven en tussenuren. Ook nemen we daarin informatie op over de groepen leerlingen. We onderscheiden nieuwkomers, dat zijn jongeren die met hun ouders in Nederland zijn komen wonen en de Nederlandse taal moeten leren, zij komen bijvoorbeeld uit EU landen, Azië, of Noord-Amerika. Daarnaast vluchtelingen al dan niet met een verblijfstatus.

Communicatie tot nu: We hebben bij het taalcentrum een valse start gemaakt door onze communicatieaanpak op één punt niet zorgvuldig genoeg uit te voeren. We hadden belanghebbenden – de scholen en omwonenden – tegelijk met uw raad op de hoogte moeten brengen en dat is kort daarop pas gedaan.
Inmiddels hebben we met de directeuren van de basisscholen in Nieuwland overleg gehad, waarbij ook de directeur en bestuurder van het Prisma College, dat het taalonderwijs in het taalcentrum verzorgt, aanwezig waren. Er zijn concrete afspraken gemaakt over het taalcentrum in Nieuwland.

Reacties uit de stad: De gemeente heeft 25 reacties ontvangen. De drie basisscholen hebben gezamenlijk 12 reacties ontvangen, en daarnaast via leerkrachten verschillende signalen van bezorgde ouders. Enkele reacties betreffen een welkom aan het taalcentrum of een aanbod van hulp aan het taalcentrum. De meeste reacties betreffen bezwaar, tegenstand of bezorgdheid; met name om de veiligheid van de kinderen in de wijk en op de scholen. Wat opvalt daarbij is dat de reacties alleen gaan over de amv. In geen van de reacties wordt ingegaan op de andere leerlingen van het taalcentrum; de nieuwkomers die vanuit het buitenland met hun ouders in Amersfoort zijn komen wonen. Enkele reacties gaan over zowel de komst van het taalcentrum als het onderzoek naar pvangmogelijkheden aan de Laan van Duurzaamheid; deze inwoners geven aan twee plekken waar vluchtelingen komen te veel te vinden.
Naar aanleiding van veel mails is telefonisch contact gezocht, door de projectgroep of door mij. Een aantal mails is schriftelijk beantwoord. En gisteravond hebben de burgemeester en ik een bezoek gebracht aan vijf ouders in Nieuwland. Wij moeten constateren dat bij een kleine groep inwoners grote weerstand is tegen de komst van het taalcentrum. Zij vrezen voor de veiligheid van hun kinderen. Gebaseerd op zeer negatieve beelden over het gedrag van vluchtelingen, die we allemaal kennen en die ik hier niet zal herhalen. Zij zijn er niet van overtuigd dat de maatregelen die wij nemen afdoende zijn.

Communicatie de komende tijd: samen met het Prisma College organiseren we nog een open huis in het taalcentrum in Nieuwland. Omwonenden kunnen hier een toelichting krijgen op het taalcentrum en een kijkje nemen in de school. Ook kunnen zij andere vragen over amv en veiligheid stellen; daarom vragen we voor dit open huis de medewerking van het COA en de wijkagent.
We hebben in totaal een kleine 90 reacties ontvangen. Dit aantal vinden wij redelijk beperkt, hoewel dat niet betekent dat wij ze niet serieus nemen.
We gaan er zeker op in en nemen de zorgen serieus, ook op het gebied van veiligheid. Iedereen die zich onbetamelijk gedraagt, heeft een probleem. Dat is voor vluchtelingen niet anders dan voor u en mij. In een brief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer over emancipatiebeleid staat het treffend verwoord: ‘Iedereen die in Nederland leeft, heeft zich te houden aan de normen en wetten die kernmerkend zijn voor onze rechtstaat en democratische samenleving. Bij schending van onze wetten en democratische waarden, verwacht ik dat ieder die het ziet of het aangaat zich uitspreekt.’
Daarom wordt er door het COA, Vluchtelingenwerk en andere partijen aandacht geschonken aan de begeleiding van vluchtelingen in een voor hen nieuwe samenleving. Ik kom met regelmaat op scholen en ook in het taalcentrum, en ik spreek daar leerlingen en docenten. En als ik dan hoor dat de leerlingen van het taalcentrum de groep zijn die binnen het Prisma College opvallend weinig verzuim vertonen, dan hoor ik vooral dat jongeren bewust bezig zijn met hun toekomst en een plek voor zichzelf te verwerven in onze samenleving. En ik hoop dat wij dat in Amersfoort voor een groot aantal mensen kunnen blijven doen

 
   « Artikelen overzicht

Tafels van Hoop

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Door het hele land werden in eind december j.l. Tafel van Hoop georganiseerd. ...
 

De eeuwige herhaling van het kinderpardon

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Kinderpardon; Rutte III tot een akkoord over het kinderpardon. Zo’n ...
 

Oma leerde mij af te wijken van dogmas

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Publicist Kiza Magendane ontvluchtte met zijn oma Congo en kwam naar Nederland. ...